כללי:
מועדון לקוחות סרוסי מנוהל ע"י חברת סימפלי קלאב בע"מ
וחברת מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ, טלפון 08-6751118
 
  1. חברות במועדון לקוחות סרוסי
 
1.1 כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות תאגידים, קבוצות וארגונים) זכאי להצטרף למועדוןלקוחות סרוסי ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי חברתמרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ (להלן בהתאמה - "חבר המועדון", "המועדון" ,"מרכז שירות" ו-"מרכז שירות סרוסי"") . מרכז שירות סרוסי תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבלכחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה(
1.2 אופן הקבלה למועדון: כל אדם המעוניין להיות חבר מועדון לקוחות סרוסי, מוזמן לגשת למרכז השירות ברחוב המסלול 8 ולהירשם בעמדת הרשמה הלקוח ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות כמועדון חבר + תשלום בעבור החברות העומד כיום על 99 ₪ כולל מע"מ (בהתאם למחירון החברה) .
1.3 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. יחד עם זאת מובהר כי זכויות מימוש ההטבות בגין צבירת נקודות המועדון תהיינה לכרטיס בודד בלבד . לא ניתן יהיה לאחד כרטיסים גם אם שייכים לאותו הלקוח
1.4 כרטיס מועדון לקוחות סרוסי שייך למספר רישוי בודד, לא ניתן להשתמש בהטבות למספר כלי רכב שבבעלות הלקוח.
1.5 במקרה של אובדן, גניבה, או פגם בכרטיס המונע את השימוש בו יודיע החבר על כך מיידית למועדון ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש. מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ תספק לחבר כרטיס חבר חדש ותקשר למספר הנקודות שנצברו עד כה בכרטיס האובד . מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ תהיה רשאית לחייב בדיעבד את עלות הכרטיס המועדון במקרה כמתואר לעיל.  
 
  1. צבירת ומימוש נקודות מועדון לקוחות סרוסי
 
2.1 חבר מועדון יזכה בנקודות עבור רכישותיו במרכז השירות במחלקות השונות למעט מחלקת פחחות וצבע בשיעור של 5% מגובה העסקה הנוכחית למימוש במחלקת פחחות וצבע וזאת 24 שעות לאחר ביצוע העסקה הנוכחית.
2.2 מימוש הנקודות יתבצע באופן הבא: תמחור תיקון הפחחות יקבע ע"י נציג של מרכז השירות מימוש הנקודות עד לגובה 50% מהתמחור. דוגמא: לחבר המועדון 200 נקודות בכרטיס השוות ל-200 שקלים הלקוח יוכל לממש את 200 השקלים בעסקה של 400 ₪ ומעלה.
2.3 נקודות זיכוי תיצברנה ע"י העברת כרטיס לפני עריכת החשבון בקופה בלבד בעת ביצוע התשלום בהתאם למפורט בסעיף 2.1 לעיל, ולא ניתן יהיה לזכות את חשבון הכרטיס בנקודות זיכוי בדיעבד. מובהר כי הצגת כרטיס החבר לנציגת השירות במרכז השירות לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד מרכז השירות שומר לעצמו את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת – לשביעות דעתה של חברת מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ, לרבות באמצעות מתן מספר טלפון או מספר חבר – ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את מרכז שירות סרוסי לעשות כן ולמרכז שירות סרוסי יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר שלא באמצעות הצגת כרטיס החבר.
2.4 רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל או בעקבות החזרה שנעשה בעבורה זיכוי לא תזכה את החבר בנקודות מועדון הלקוחות והחברה תהיה רשאית למחוק נקודות זיכוי בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
2.5 תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו (כגון: ריבית ו/או הצמדה) לא יזכה בנקודות.
2.6 מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל , לאחר חישוב ההנחה או מחיר המבצע.
2.7 רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטבר יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. מובהר בזאת, חברת מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר האינטרנט.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר הנקודות שנצברו לזכותו, עליו לפנות למועדון בכתב, עד 3 חודשים ממועד הרכישה, באמצעות פקס 08-6758999 או מכתב לכתובת ת.ד. 5181 אשקלון בצרוף העתק של חשבונית הקניה ופירוט השגותיו. בכל מקרה של מחלוקת, חברת מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ תכריע במחלוקת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
2.8 חברת מרכז שירות סרוסי תהייה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של מועדון לקוחות מרכז שירות סרוסי לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים
2.9 למען הסר ספק, חברת מרכז שירות סרוסי תהייה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב שוברי הזיכוי מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין. 
2.10                      למען הסר ספק מובהר, כי הנקודות שנצברו לטובת החבר וכן ההטבות ו/או ההנחות ו/או שוברי הזיכוי ניתנים לשימוש האישי של החבר בלבד ואינן מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר. החבר אינו רשאי להעבירם בכל דרך שהיא, לרבות מכירה או העברה ללא תמורה, לצד שלישי כלשהו.
2.11                       חבר אשר לא חידש החברות בתום שנת ההצטרפות ולא מימש את ההטבות/הנקודות שנצברו לטובתו – יאבד את זכותו לקבלת ההטבות/הנקודות שנצברו לזכותו. איבוד הזכות לקבלת ההטבות/הנקודות הינו אוטומטי חברת מרכז שירות סרוסי אינה חייבת ליתן לחבר הודעה מוקדמת על פקיעת החברות ו/או ההטבות/הנקודות/ שנצברו לטובתו.

3. פרטים אישיים של החבר ועדכון פרטים
3.1 החבר יהיה אחראי לדווח למרכז השירות בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. חברת מרכז שירות סרוסי לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או צבירת נקודות מועדון, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת מרכז שירות סרוסי. 
3.2 פורק התא המשפחתי של חבר מובהר בזאת כי הנקודות הנצברות של מספר הרישוי של הרכב בלבד ולא של חבר המועדון ולכן מימוש הנקודות יהיה לרכב הספציפי בלבד ולא לחבר מועדון הלקוחות
3.3. בהצטרפותו למועדון, החבר מסכים כי מידע שיקבל המועדון מהחבר, לרבות פרטיו האישיים של החבר ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של מרכז שירות סרוסי בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של מרכז שירות סרוסי ולהוראות כל דין.
3.4 כן מסכים החבר ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו למועדון, כי מרכז שירות סרוסי תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהחבר ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של מרכז שירות סרוסי בגינו, למטרות שיווק ומכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב של הרשתות והגופים השותפים במועדון ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומאטית וכד' ,מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות החברים למרכז שירות סרוסי, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון מרכז שירות סרוסי אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לרשתות ו/או הגופים האחרים השותפים במועדון, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן למרכז שירות סרוסי רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין. חברת מרכז שירות סרוסי רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של החבר לצדדים שלישיים.
3.5 החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
3.6 חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או במענה בכתב עם מוקד שירות הלקוחות של המועדון ויבקש להסירו מרשימת התפוצה.עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת תוך 14 ימים.
3.7 חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של מרכז שירות סרוסי או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה ממרכז שירות סרוסי ייפנה ישירות למרכז השירות בטלפון 08-6751118.
 

4.  המרת נקודות .

4.1 בהתאם להחלטה של הנהלת המועדון מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, יהא ניתן להמיר את נקודות הזיכוי לנקודות במועדונים אחרים במידה ויהיו כאלו.
4.2 לא ניתן יהיה להמיר את הנקודות בכסף אלא להשתמש בהן לרכישת עבודה במחלקת הפחחות והצבע כאמור בסעיף 2.2 לתקנון זה ובתנאי שכרטיס החבר בתוקף.
 
5.  ביטול חברות במועדון .

5.1 – מרכז שירות סרוסי תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה ואמצעי תשלום אשר נמסרו לרשתות הכלולות במועדון לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

5.2- חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש במשרדי מרכז שירות סרוסי מובהר כי בעת פרישתו לא יוכל לקבל החזר כספי בגין רכישת החברות.

5.3 – מרכז שירות סרוסי תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות לניצול הנקודות שצברו בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה של עד חודש מיום מתן ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון.

6- כללי 

 6.1-  מרכז שירות סרוסי שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה מרכז שירות סרוסי או באתר האינטרנט שכתובתו
www.sarussi.co.il תחת הקטגוריה "מועדון לקוחות סרוסי", "תקנון מועדון הלקוחות" 
 
6.2 -   מרכז שירות סרוסי היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

6.3 מרכז שירות סרוסי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 

6.4-  דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

6.5-מתן הטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של מרכז שירות סרוסי. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל מרכז שירות סרוסי לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד מרכז שירות סרוסי בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
6.6 - הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות חברת מרכז שירות סרוסי כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
6.7 – כתובת הנהלת המועדון רחוב המסלול 8 אשקלון ת.ד.5181 אשקלון, כתובת דואר אלקטרוני info@sarussi.co.il
7. עלות ההצטרפות:
7.1 כל לקוח אשר ימלא טופס בקשה לכרטיס חבר מרכז שירות סרוסי , ומסר מספר פרטים ראה גלוית הצטרפות כתנאי להצטרפות ובקשתו תאושר ע"י מרכז שירות סרוסי. (להלן: "שנת ההצטרפות הראשונה") ובביצוע רכישות באמצעות כרטיס מועדון לקוחות סרוסי בסך של 99 ₪ כולל מע"מ)
8. הטבות
8.1 תאריכי ביקורת החורף הינם בראשון לחודש אוקטובר ועד לראשון לחודש מרס כולל, כמו כן הבדיקה תכלול את מרכיבי הבדיקה המשותפת בטופס הרמזור שבכרטיס העבודה הידני המצוי במשרדי החברה למעט בדיקת מצמד החברה רשאית להשאיר לשיקול דעתה באם לבצע בדיקת בלמים. החברה רשאית לא לקבל לקוח במידה ולא שקבע תור לבדיקת החורף. משך ההמתנה לבדיקת החורף עד שעתיים מרגע פתיחת הכרטיס.
8.2 תאריכי ביקורת הקיץ הינם בראשון לחודש מאי ועד לראשון לחודש יולי כולל, כמו כן הבדיקה תכלול את מרכיבי "הבדיקה המשותפת" בטופס הרמזור שבכרטיס העבודה הידני המצוי במשרדי החברה למעט בדיקת מצמד החברה רשאית להשאיר לשיקול דעתה באם לבצע בדיקת בלמים.
החברה רשאית לא לקבל לקוח במידה ולא שקבע תור לבדיקת הקיץ. משך ההמתנה לבדיקת הקיץ עד שעתיים מרגע פתיחת הכרטיס.
8.3.1 בדיקת הרכב למבחן רישוי שנתי (טסט) יהנה לקוח מועדון לקוחות סרוסי ב-50% מעלות העברת טסט הקבועה במשרדי מרכז השירות המשתנה מעת לעת. למען הסר ספק אין התחייבות כי הרכב יעבור את מבחן הרישוי השנתי מבלי שמכון הרישוי יפסול תקינות חלק זה או אחר ברכב.
8.3.2 לעלות העברת מבחן רישוי שנתי יתווסף עלות אגרת רישוי ובמידה והרכב יכשל ישלם הלקוח העברת רישוי חוזרת.
8.3.3 במידה ובבדיקה יתגלו ליקויים אשר מונעים לדעת מנהלה המקצועי או מי מטעמה של חברת מרכז שירות סרוסי העברת הטסט חברת מרכז שירות סרוסי תמסור את המידע ללקוח יחד עם הערכת המחיר. לחברה זכות לא להעביר את הרכב טסט במידה והלקוח לא יאשר את התיקונים שנדרש לתקן וכי תוכל לחייב את עלות הבדיקה. הלקוח יהיה זכאי ל50% הנחה מעלות הבדיקה הקבועה במשרדי החברה.
8.3.4 החברה רשאית לא לקבל לקוח במידה ולא שקבע תור להכנת הרכב + העברת הטסט משך ההמתנה עד לסוף אותו יום העסקים. לא ניתן יהיה לקבוע תור לימי שישי.
8.4 מוקד הטלפוני שמופעל מעבר לשעות הפעילות הינו של חברת ביפר המקבלת הודעות מלקוחות החברה, חברת ביפר מעבירה את פניית הלקוח בדוא"ל המועבר ישירות לסולוארי של נציג המטפל בלקוחות. אין התחייבות של החברה לטפל בבעיות לא דחופות מעבר לשעות הפעילות. רמת הדחיפות נתונה לשיקול דעתו של הנציג המקבל את הפניה
8.5 סעיפי "במקרה של תאונה" הנהלים כפופים לתקנון ולתוכנית "המסייעת" של "דלק מוטורס בע"מ"
8.6 שטיפת הרכב כרוכה בהתחייבות הלקוח כי חברת מרכז שירות סרוסי לא אחראית על כל נזק או גניבה שעלול להיגרם כתוצאה משטיפת הרכב וכי חבר המועדון יודע שהשטיפה היא במכון חיצוני שלא קשור למרכז השירות או לעובדיה. במידה ותחנת הרחיצה תהיה סגורה מרכז השירות יעניק שובר לשטיפה חיצונית ופנימית והלקוח יגיע בזמנו לבצעה.

 
 
 כל הזכויות שמורות © מרכז שירות סרוסי אשקלון בע"מ        I        מפת האתר        I        טלפון: 08-6751118      I      דוא"ל: E-mail: info@sarussi.co.il
סטודיו הרמון-יה דיזיין - עיצוב אתרים

לייבסיטי - בניית אתרים